Có 1 kết quả:

suǒ shèng wú jǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

there is not much left