Có 1 kết quả:

suǒ xiàng pī mǐ

1/1

suǒ xiàng pī mǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sweep everything before one
(2) to be invincible (idiom)