Có 1 kết quả:

suǒ xiàng wú dí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be invincible
(2) unrivalled