Có 1 kết quả:

suǒ liào

1/1

suǒ liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) expectation
(2) what one anticipates