Có 1 kết quả:

suǒ yǒu wù

1/1

suǒ yǒu wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a possession
(2) belongings