Có 1 kết quả:

Suǒ luó bā bó

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zerubbabel (son of Shealtiel)