Có 1 kết quả:

suǒ xū

1/1

suǒ xū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) necessary (for)
(2) required

Một số bài thơ có sử dụng