Có 1 kết quả:

piān bǎi

1/1

piān bǎi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây biển bách (một loại cây to, dùng để đóng đồ)