Có 1 kết quả:

biǎn chóng

1/1

biǎn chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flatworm