Có 1 kết quả:

biǎn qiāo xíng chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

giant stag beetle (Dorcus titanus)