Có 1 kết quả:

shàn qū

1/1

shàn qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

disk sector (computing)