Có 1 kết quả:

shàn bèi

1/1

shàn bèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scallop (genus Pecten)