Có 1 kết quả:

fēi yè

1/1

fēi yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) title page
(2) flyleaf
(3) end paper