Có 1 kết quả:

shǒu dào qín lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

stretch a hand and grab it (idiom); very easy