Có 1 kết quả:

shǒu dòng dǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) manual gear change
(2) shift stick