Có 1 kết quả:

shǒu bāo

1/1

shǒu bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

handbag