Có 1 kết quả:

shǒu tóu xiàn jīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

cash in hand