Có 1 kết quả:

shǒu dìng

1/1

shǒu dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set down (rules)
(2) to institute

Một số bài thơ có sử dụng