Có 1 kết quả:

shǒu xiě shí bié

1/1

Từ điển Trung-Anh

handwriting recognition