Có 1 kết quả:

shǒu chāo běn

1/1

shǒu chāo běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

manuscript copy of a book (before the printing press)