Có 1 kết quả:

shǒu chāo běn ㄕㄡˇ ㄔㄠ ㄅㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

manuscript copy of a book (before the printing press)