Có 1 kết quả:

shǒu ná bāo

1/1

shǒu ná bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clutch bag