Có 1 kết quả:

shǒu tí bāo

1/1

shǒu tí bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (hand)bag
(2) hold-all