Có 1 kết quả:

shǒu tí diàn nǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

portable computer