Có 1 kết quả:

shǒu dā liáng péng ㄕㄡˇ ㄉㄚ ㄌㄧㄤˊ ㄆㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to shade one's eyes with one's hand