Có 1 kết quả:

shǒu bǐng

1/1

shǒu bǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) handle
(2) video game controller