Có 1 kết quả:

shǒu qì

1/1

shǒu qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

luck (in gambling)