Có 1 kết quả:

shǒu wú fù jī zhī lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

without the strength to truss a chicken