Có 1 kết quả:

shǒu yǎn xié tiáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

hand-eye coordination