Có 1 kết quả:

shǒu wàn zi

1/1

shǒu wàn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wrist