Có 1 kết quả:

shǒu shù tái

1/1

shǒu shù tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

operating table