Có 1 kết quả:

shǒu zú qīn qíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

brotherly kindness