Có 1 kết quả:

shǒu liàn

1/1

shǒu liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chain bracelet
(2) CL:條|条[tiao2]