Có 1 kết quả:

cái rán

1/1

cái rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) just recently
(2) just a moment ago
(3) just now