Có 1 kết quả:

cái huá gài shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

peerless talent (idiom); incomparable artistic merit

Một số bài thơ có sử dụng