Có 1 kết quả:

cái gāo bā dǒu

1/1

cái gāo bā dǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

of great talent (idiom)