Có 1 kết quả:

zhā měng zi

1/1

zhā měng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to swim with head submerged