Có 1 kết quả:

Zā mǎ lá dīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Khubilai Khan 忽必烈 from c. 1260