Có 1 kết quả:

pū jiù

1/1

pū jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) firefighting
(2) to extinguish a fire and save life and property
(3) to dive (of goalkeeper in soccer)