Có 1 kết quả:

bā fèn

1/1

bā fèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) muckraking
(2) to stir up scandal
(3) to expose (corruption)