Có 1 kết quả:

dǎ cóng

1/1

dǎ cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) from
(2) (ever) since