Có 1 kết quả:

dǎ bǎo piào

1/1

dǎ bǎo piào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to vouch for
(2) to guarantee