Có 1 kết quả:

dǎ guāng gùn

1/1

dǎ guāng gùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to live as bachelor