Có 1 kết quả:

dǎ duì

1/1

dǎ duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to arrange (colloquial)
(2) to transfer creditor's rights (in a debt case)