Có 1 kết quả:

dǎ lán ㄉㄚˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dram (1⁄16 ounce) (loanword)