Có 1 kết quả:

dǎ lán

1/1

dǎ lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dram (1⁄16 ounce) (loanword)