Có 1 kết quả:

dǎ qián zhàn

1/1

dǎ qián zhàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set out in advance to make arrangements (board, lodging etc)
(2) (military) to dispatch an advance party