Có 1 kết quả:

dǎ gōu

1/1

dǎ gōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to check
(2) to tick
(3) (old) to buy