Có 1 kết quả:

dǎ gōu gōu

1/1

dǎ gōu gōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 拉鉤|拉钩[la1 gou1]