Có 1 kết quả:

dǎ gér

1/1

dǎ gér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 打嗝[da3 ge2]