Có 1 kết quả:

dǎ kǒng qì

1/1

dǎ kǒng qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hole puncher