Có 1 kết quả:

dǎ duì tái

1/1

dǎ duì tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compete
(2) to rival